Nebezpečné zpomalovače hoření
Publikováno: Neděle, 14.01. 2007 - 11:43:03
Téma: Aplikovaná radiobiologie a toxikologie


Bromované zpomalovače hoření
Jan Mareš

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V posledních době se věnuje velká pozornost tzv. bromovaným zpomalovačům hoření  (BFR's), což jsou organické látky s nejméně jedním atomem bromu v molekule, které se používají jako přísada do textilu, plastů a jiných materiálů. Mají zabránit nebo zpomalit jejich hoření.

Z hlediska toxických účinků je zásadní, že tyto látky přetrvávají v materiálech a uvolňují se z nich během celé jejich životnosti, a také v procesu jejich likvidace. Spalování odpadů obsahujících BFR's navíc podle Mezinárodního programu pro chemickou bezpečnost (IPCS) přispívá k tvorbě polybromovaných dioxinů a furanů (PBDD/Fs), které se vyznačují toxickými účinky srovnatelnými s chlorovanými deriváty těchto látek (PCDD/Fs). Zpomalovače hoření se užívají zejména v  elektronických a elektrických přístrojích, svítidlech, dopravních prostředcích, kabelech, kobercích a bytových textiliích. V současné době se nejvíce používají polybromované difenylétery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD) a bromované bisfenoly (zejména TBBP-A). Přitom PBDE a HBCD se užívají jako aditiva, TBBP-A bývá obvykle pevně zabudováván do plastických hmot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odhaduje se, že v roce 1999 se v evropské unii vyrobilo, 9200 t HBCD, 13 800 t TBBP-A 7500 t dekabromovaných derivátů, 450 t oktabromovaných derivátů a  na 210 t pentabromovaných difenyléterů.  Orgány Evropské unie již zakázaly výrobu polybromovaných bifenylů, ale poměrně velká množství těchto látek se stále vyskytuje v importovaných produktech. Výroba ostatních zpomalovačů hoření se v EU reguluje a postupně snižuje. Důvodem pro omezování používání BFR je jejich toxicita, persistence (schopnost přetrvávat v prostředí) a uvolňování se z materiálů při jejich běžném používání. Některé BFR (zejména pentabromované DE) se navíc ve velké míře akumulují v biologických systémech.

Problematice bromovaných zpomalovačů hoření se začalo věnovat v devadesátých letech, kdy byly prokázány ve zkoumaných prostředích a organismech. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny u lidí pracujících s odpady, ve spalovnách, ve zpracujících závodech a u lidí, kteří ve jsou ve velké míře ve styku s materiály, které BFR obsahují. Po několika letech studií orgány evropské unie zakázaly na území EU výrobu a prodej nejnebezpečnějších penta a oktabromovaných derivátů. Z důvodu velké stability a schopnosti akumulace v organismech pentabromovaných derivátů jsou tyto látky v EU klasifikovány jako "prioritní rizikové sloučeniny". Vzhledem k jejich toxickým vlastnostem se uvažuje o zařazení pentabromovaných derivátů mezi perzistentních organické látky (POP's), jejichž výroba je řízena Stockholmskou konvencí z roku 2001.
Přestože vyspělé státy hledají alternativní sloučeniny a snižují produkci bromovaných zpomalovačů hoření, celosvětově jejich produkce stále stoupá a stále více se těchto látek uvolňuje do prostředí. Nárůst produkce BRFs mají na svědomí zejména rozvojové země jako Čína, Indie, Rusko a do velké míry i USA. V současné době již existují alternativy bromovaným derivátům a velké pokrokové koncerny je začínají používat ve svých výrobcích. Například Elektrolux vyloučil BFR z plastů svých výrobků spolu s kadmiem, olovem a rtutí. Monitory Hewlett-Packard již obsahují zpomalovače na bázi fosforu a BFR vyloučila ze svého  nábytku IKEA.

Z dvou a půl tisíc chemických látek vyráběných nebo dovážených do EU ve velkém množství nemá téměř 70 % dostupné údaje o toxicitě nebo teratogenitě. Tento fakt přiměl Evropskou unii k reformě chemické politiky (REACH), která má do 11 let zjistit účinky asi 30 tisíc chemických látek. Bromované deriváty budou rozhodně patřit mezi látky, na které se soustředí pozornost systému REACH. I kdyby však orgány EU vydaly nařízení na přísnou regulaci výroby BFRs, množství již vyrobených látek je tak velké, že budou problém ještě po mnoho let.

Použité zdroje: http://www.greenpeace.cz/chemicalreaction.shtml
                       http.//.stoplusjedna.newtonit.cz                         http://www.enviweb.cz

                       http://www.cstl.nist.gov/acd/BFR_meeting.htm
                       Demerud PO. Toxic effects of brominated flame retardants in man and in wildlife. Environ Int 29(6), 841-853, 2003.
                       Gill U, Chu I, Ryan JJ, Feeley M. Polybrominated diphenyl ethers: human tissue levels and toxicology. Rev Environ Contam Toxicol 
                       183, 55-97, 2004.

 Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=74