Významné alkaloidy líru pomořského (Pancratium maritimum)
Publikováno: Úterý, 21.07. 2015 - 09:03:58
Téma: prof Patočka


Významné alkaloidy líru pomořského (Pancratium maritimum)

Jiří Patočka

     Lír pomořský  (Pancratium maritimum, Presl 1846, syn.: Hymenocallis maritima (L.) M. Roem., Pancratium angustifolium M. Roem.) je jednoděložná rostlina čeledi amarylkovité (Amaryllidaceae). Tato vytrvalá bylina roste na písčitých plážích a v pobřežních dunách Středozemního moře, ale byla zavlečena i do jiných částí světa. Rod lír (Pancreatium ) je na zemi zastoupen asi 20 druhy. Vyrůstá z podzemní cibulky, má 5 až 6 řemenovitých listů modrozelené barvy a květní stvol vysoký 30 až 50 cm. Květy v 4–10květém okolíku jsou až 15 cm dlouhé, nálevkovité, bílé a intenzivně voní. Plodem je tobolka.     Z obsahových látek tvoří nejvýznamnější skupinu alkaloidy (Sandberg a Michel, 1968; Berkov et al., 2004) a to zejména lycorin, lycoramin, maritidin a galantamin (Youssef a Frahm, 1998). Alkaloidy líru pomořského jsou zodpovědné za toxicitu surového extraktu z jeho cibulek, který se pod názvem soosan, používá v Egyptě jako insekticidní a akaricidní prostředek (Abbassy et al., 1998). Spektrum alkaloidů líru přímořského je velmi pestré (Ibrahim et al., 2013). I když v poslední době byl zájem výzkumníku zaměřen i na jiné obsahové látky této rostliny (Ibrahim et al., 2014), nejvýznamnějšími alkaloidy zůstávají lycorin, lycoramin, maritidin a galantamin.
      Lycorin (CASRN: 476-28-8, 1,2,4,5,12b,12c-hexahydro-7H-[1,3]dioxolo[4,5-j]pyrrolo[3,2,1-de]phenanthridin-1,2-diol,) je nejfrekventovanějším alkaloidem amarylkovitých rostlin (Kaya et al., 2010). Je to krystalická látka s b.t. 280 °C a log P = 0,930. U člověka i zvířat způsobuje stavy centrální deprese a rigidity a vyvolává somnolenci. Akutní toxicita pro myš vyjádřená velikosti LD50 je při subkutánním podání 145 mg/kg a při perorálním podání 10 700 mg/kg. Lycorin i další lycorinové akaloidy jsou cytotoxické (Nair a van Staden, 2014) a jsou považovány, stejně jako některé jejich syntetické deriváty, za látky, které by mohly nalézt uplatnění v terapii rakoviny (Liu et al., 2012; Cao et al., 2013; Wang et al., 2014). Lycorin má však také značný potenciál využití jako širokospektré fungicidum proti mnoha patogenním houbám (Shen et al., 2014). Mechanismus cytostatického účinku lycorinu je založen na jeho schopnosti inhibovat aktivitu histonových deacetyláz a blokovat buněčné dělení v G0/G1 fázi (Li et al., 2012). Není bez zajímavosti, že lycorin a jeho četné syntetické deriváty se chovají jako duální inhibitory cholinesteráz (Wang et al., 2012) nebo že zasahují do regulace cirkadiánních rytmů (Onishi et al., 2012) či že inhibují indukovanou NO-syntázu a cyklooxygenázu-2 a mají proto protizánětlivé účinky (Kang et al., 2012).
     Lycoramin (CASRN 21133-52-8), významný lycorinový alkaloid (Uyeko a Koizumi, 1953) je dlouho známým přírodním inhibitorem cholinesteráz (Irwin a Smith, 1960), který byl zkoušen jako léčivo u myasthenia gravis (Somers et al., 1963). Jeho farmakologické účinky slibovaly možnosti využití v neuromedicíně (Tang et al., 1963, 1964; Chao et al., 1965), ale později byl vystřídán vhodnějším galantaminem.
     Maritidin (CASRN 22331-07-3) je alkaloid crinanového typu (Youssef a Frahm, 1998), v přírodě ne příliš rozšířený, ale snadno dostupný synteticky (Zebel et al., 1979; Roe a Stephenson, 2008; Pandey et al., 2009). Maritidin vykazuje afinitu k transportnímu proteinu pro zpětné vychytávání serotoninu (Elgorashi et al., 2006). Vzhledem k tomu, že inhibuje aktivitu cholinesteráz, má potenciál využití u neurodegenerativních chorob včetně Alzheimerovy nemoci (Loizzo et al., 2008), ale v tomto směru byl překonán jiným amaryllovým alkaloidem, galantaminem.
    Galantamin (CASRN 357-70-0) (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-11-methyl-6H-benzofuro(3a,3,2-ef)(2)benzazepin-6-ol) byl pojmenován podle sněženky jarní (Galanthus nivalis), z jejichž cibulek byl poprvé izolován (Cronin, 2001). Tento alkaloid je silným inhibitorem acetylcholinesterasy a současně alosterickým modulátorem nikotinových receptorů v mozku (Coyle a Kershaw, 2001; Samochocki et al., 2003) a v současné době je považován za nejlepší a nejbezpečnější léčivo Alzheimerovy choroby (Hager et al., 2014).

Literatura
Abbassy MA, el-Gougary OA, el-Hamady S, Sholo MA. Insecticidal, acaricidal and synergistic effects of soosan, Pancratium maritimum extracts and constituents. J  Egypt Soc Parasitol. 1998; 28(1): 197-205.
Berkov S, Evstatieva L, Popov S. Alkaloids in Bulgarian Pancratium maritimum L. Z Naturforsch C. 2004; 59(1-2): 65-69.
Cao Z, Yu D, Fu S, Zhang G, Pan Y, Bao M, Tu J, Shang B, Guo P, Yang P, Zhou Q. Lycorine hydrochloride selectively inhibits human ovarian cancer cell proliferation and tumor neovascularization with very low toxicity. Toxicol Lett.  2013; 218(2): 174-185.
Elgorashi EE, Stafford GI, Jäger AK, van Staden J. Inhibition of [3H]citalopram binding to the rat brain serotonin transporter by Amaryllidaceae alkaloids. Planta Med. 2006; 72(5): 470-473.
Chao KC, Chao JL, Hu CC. [The effect of galanthamine and lycoramine on the choline reactive system]. Yao Xue Xue Bao. 1965; 12: 36-44. Chinese.
Coyle J, Kershaw P. Galantamine, a cholinesterase inhibitor that allosterically modulates nicotinic receptors: effects on the course of Alzheimer’s disease. Biological Psychiatry 2001; 49(3): 289-299.
Cronin JR. The plant alkaloid galantamine: approved as a drug; sold as a supplement. Alternative & Complementary Therapies 2001; 7(6): 380-383.
Hager K, Baseman AS, Nye JS, Brashear HR, Han J, Sano M, Richards HM. Effects of galantamine in a 2-year, randomized, placebo-controlled study in Alzheimer’s disease. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014; 10: 391.
Ibrahim SR, Mohamed GA, Shaala LA, Youssef DT, El Sayed KA. New alkaloids from Pancratium maritimum. Planta Med. 2013; 79(15): 1480-1484.
Ibrahim SR, Mohamed GA, Shaala LA, Youssef DT. Non-alkaloidal compounds from the bulbs of the Egyptian plant Pancratium maritimum. Z Naturforsch C. 2014; 69(3-4): 92-98.
Irwin RL, Smith HJ 3rd. Cholinesterase inhibition by galanthamine and lycoramine. Biochem Pharmacol. 1960; 3: 147-148.
Kang J, Zhang Y, Cao X, Fan J, Li G, Wang Q, Diao Y, Zhao Z, Luo L, Yin Z. Lycorine inhibits lipopolysaccharide-induced iNOS and COX-2 up-regulation in RAW264.7 cells through suppressing P38 and STATs activation and increases the survival rate of mice after LPS challenge. Int Immunopharmacol. 2012; 12(1): 249-256.
Kaya GI, Cicek D, Sarikaya B, Onur MA, Somer NU. HPLC - DAD analysis of lycorine in Amaryllidaceae species. Nat Prod Commun. 2010; 5(6): 873-876.
Li L, Dai HJ, Ye M, Wang SL, Xiao XJ, Zheng J, Chen HY, Luo YH, Liu J. Lycorine induces cell-cycle arrest in the G0/G1 phase in K562 cells via HDAC inhibition. Cancer Cell Int. 2012; 12(1): 49.
Liu R, Cao Z, Tu J, Pan Y, Shang B, Zhang G, Bao M, Zhang S, Yang P, Zhou Q. Lycorine hydrochloride inhibits metastatic melanoma cell-dominant vasculogenic mimicry. Pigment Cell Melanoma Res. 2012; 25(5): 630-638.
Loizzo MR, Tundis R, Menichini F, Menichini F. Natural products and their derivatives as cholinesterase inhibitors in the treatment of neurodegenerative disorders: an update. Current Med Chem. 2008; 15(12): 1209-1228.
Nair JJ, van Staden J. Cytotoxicity studies of lycorine alkaloids of the Amaryllidaceae. Nat Prod Commun. 2014; 9(8): 1193-1210.
Onishi Y, Kawano Y, Yamazaki Y. Lycorine, a candidate for the control of period length in mammalian cells. Cell Physiol Biochem. 2012; 29(3-4): 407-416.
Pandey G, Gupta NR, Pimpalpalle TM. Stereoselective one-step construction of vicinal quaternary and tertiary stereocenters of the 5,10b-ethanophenanthridine skeleton: total synthesis of (+/-)-maritidine. Org Lett. 2009; 11(12): 2547-2550.
Roe C, Stephenson GR. Electrophilic C12 building blocks for alkaloids: formal  total synthesis of (+/-)-maritidine. Org Lett. 2008; 10(2): 189-192.
Samochocki M, Höffle A, Fehrenbacher A, Jostock R, Ludwig J, Christne, C,  Maelicke A. Galantamine is an allosterically potentiating ligand of neuronal nicotinic but not of muscarinic acetylcholine receptors. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2003; 305(3): 1024-1036.
Sandberg F, Michel KH. Alkaloids of pancratium maritimum L. (Amaryllidaceae).  II. Acta Pharm Suec. 1968; 5(2): 61-66.
Shen JW, Ruan Y, Ren W, Ma BJ, Wang XL, Zheng CF. Lycorine: a potential broad-spectrum agent against crop pathogenic fungi. J Microbiol Biotechnol. 2014; 24(3): 354-358.
Somers JE, Irwin RL, Shy GM. The use of lycoramine derivatives in myasthenia gravis. Neurology. 1963; 13: 543-553.
Tang XC, Kin KC, Hsu B. [Some pharmacologic actions of lycoramine]. Sheng Li Xue Bao. 1964; 27: 335-342. Chinese.
Tang XC, Kin KC, Hsu B. [Studies on the pharmacologic actions of the Amaryllidaceae alkaloids. I. Neuropharmaologic actions of lycoramine and galanthamine]. Yao Xue Xue Bao. 1963; 10: 466-473. Chinese.
Uyeko S, Koizumi J. Lycoris alkaloids, XXV. Studies on the constitution of lycoramine. Pharm Bull. 1953; 1(3): 202-208.
Wang P, Yuan HH, Zhang X, Li YP, Shang LQ, Yin Z. Novel lycorine derivatives as anticancer agents: synthesis and in vitro biological evaluation. Molecules. 2014; 19(2): 2469-2480.
Wang YH, Wan QL, Gu CD, Luo HR, Long CL. Synthesis and biological evaluation of lycorine derivatives as dual inhibitors of human acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. Chem Cent J. 2012; 6(1): 96.
Youssef DT, Frahm AW. Alkaloids of the flowers of Pancreatium maritimum. Planta Med. 1998; 64(7): 669-670.
Zabel V, Watson WH, Pacheco P, Silva M. Mariridine, C17H21NO3. Crystal Struct Commun. 1979; 8(2): 371-376.Tento článek si můžete přečíst na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
http://toxicology.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://toxicology.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=801