Vítejte na webu Toxicology - Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc
Přihlásit se nebo Registrovat Domů  ·  Prof. Patočka  ·  Student ART  ·  Student RA  ·  Student KRT  ·  Doktorand  ·  Fórum  

  Moduly
· Domů
· Archív článků
· Doporučit nás
· Články na internetu
· Fotogalerie
· Poslat článek
· Průzkumy
· Připomínky
· Soubory
· Soukromé zprávy
· Statistiky
· Témata
· Top 10
· Váš účet
· Verze pro PDA
· Vyhledávání

  Skupiny uživatelů
· Prof. Patočka
· Student ART
· Student RA
· Student KRT
· Doktorand

  Kdo je online
V tuto chvíli je 5043 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde


  Články studentů ART: Karbofuran
Publikováno: Sobota, 05.04. 2008 - 09:03:11 Od: prof. Patocka
Aplikovaná radiobiologie a toxikologie KARBOFURAN
Jaromír Voldřich
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

Karbofuran byl poprvé registrován v USA a to v roce 1969. Chemický vzorec- Karbofuranu: (ISO) 2,2- dimethyl- 2,3- dihydro- 1- benzofuran- 7- yl- N- methylkarbamát . Registrační číslo CAS 1563-66-2, číslo ES 216-353-0, Indexové číslo 006-026-00-9, klasifikace T+, R26/28-50/53, molekulový vzorec C12-H15-N1-O3, kdy chemicky patří mezi karbomáty. Obchodní název Furadan, Curater, Bay 70143, Carbodan, Carbosip, Chinofur, Curaterr, D 1221, ENT 27164, Furacarb, Kenefuran, Pillarfuron, Rampart. Výrobcem je společnost FMC Corporation, Agricultular Produkt Group, se sídlem Philadelphia, USA. Distribucí do České republiky se zabývá společnost F+N Agro Česká republika s.r.o. se sídlem Na Maninách 7, 170 00 Praha 7.

Popis:
Jedná se o bílou krystalickou hmotu, která je bez zápachu. Molární hmotnost je 221,25 g/mol, rozpustnost ve vodě při 25 stupních celsia je 320 mg na jeden litr. Karbofuran je dobře rozpustný v acetonu, benzenu, acetonitrilu. Po aplikaci do půdy pomocí hydrolýzy a mikroorganismů je poločas rozpadu 20-120 dnů, naproti tomu na světle a v zásaditém prostředí je rozklad rychlejší. Poločas rozpadu na listech je čtyři dny, na kořenech déle. Používá se v zemědělství jako pesticid - přípravek na ochranu rostlin k hubení půdních škůdců, savých a žravých škůdců na rostlinách v ranných vývojových stádiích růstu.
Toxicita:
Karbofuran patří mezi syntetické chemické látky, patřící do skupiny nejjedovatějších karbomátových pesticidů (pesticidy jsou chemické prostředky k likvidaci škůdců). Jed působí velmi rychle a způsobuje inhibici enzymu acetylcholinesterázy. Normálně je tento enzym lokalizovaný pouze v nervových zakončeních a umožňuje správné šíření nervových vzruchů. Karbofuran však působení tohoto enzymu omezuje, dochází k narušení přenosu vzruchů na nervových synapsích, na nervosvalových ploténkách a v centrálním nervovém systému a to z důvodu, že cholinesteráza nefunguje správně, není přerušeno působení acetylcholinu na těchto nervových zakončeních a vzruch se po neuronu šíří nepřetržitě v jednom směru, jehož důsledkem je celkové ochrnutí, ochrnutí dýchacího svalstva (svalová obrna) a smrt nastává udušením. Karbofuran je nervový jed (jako jedovaté označujeme ty chemické látky, které již v malých dávkách nebo nízkých koncentracích vyvolávají těžké poškození organismu, nebo vedou k jeho zániku), je toxický (toxicita je schopnost chemických látek působit na živé organismy nepříznivě – toxicky) při vdechnutí a při požití, dále dráždí oči a je vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Smrtelná dávka pro ptáky je kolem 0,5 miligramu na jeden kilogram živé váhy ptáka, kdy smrt nastává do několika minut.
LD50 u potkana je 8-14 mg na 1 kilogram
LD50 u psa, orla je 19 mg/kg
LD50 u ryby je 0,1 mg/1
Pro člověka může být po požití smrtelná dávka odpovídající čtvrtině čajové lžičky.
Užití :
V zemědělství se pesticidy obsahující karbofuran užívají k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, jako systémový insekticidní přípravek. Vliv pesticidů na přirozené fungující ekosystémy a zdraví člověka je nepříznivé. Mezi nežádoucí důsledky nadměrného nebo nesprávného používání pesticidů patří nap. hynutí včelstev, eutrofize povrchových vod nebo jejich kumulace v živých systémech, jedná se o těžko odbouratelný kumulativní jed, který se hromadí ve vrcholných článcích potravinového řetězce. Používání pesticidů a látky, která je za pesticid považovaná je upravena zákonem číslo 147/1996 O rostlinolékařské péči a směrnicí ES číslo 91/414 EEC. Jako prostředky na ochranu rostlin smí být v České republice použity jen ty přípravky, které jsou uvedeny v seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin. V České republice jsou v současné době registrovány přípravky označené podle stoupající koncentrace účinné látky karbofuranu, kdy toto vychází i z § 2 odst. 8, písm f,g,h) zákona číslo 157/1998 o chemických látkách a chemických přípravcích :
- Furadan 5G s obsahem 5% karbofuranu, který je klasifikován jako zdraví škodlivý
- Furadan 10G s obsahem 10% karbofuranu, který je klasifikovaný jako zdraví škodlivý
- Furadan 35ST s obsahem 350g/l karbofuranu, který je klasifikován jako vysoce toxický
- Furadan 350F s obsahem 360g/l karbofuranu, který je klasifikován jako vysoce toxický
- Furadan 500ST s obsahem 500mg/l karbofuranu, který je klasifikován jako vysoce toxický
Dne 13. června 2007 rozhodla komise o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a rozhodla o odnětí přípravků na ochranu rostlin obsahující tuto látku.
Používání pesticidů souvisí s problémem geneticky modifikovaných plodin, kdy existují dvě používané cesty:
- genetickou modifikací se do rostliny vkládají geny, které mají zaručit odolnost plodiny vůči škůdcům a tím mají snížit spotřebu pesticidů.
- genetickou modifikací se do plodiny vkládají geny odolnosti vůči vlivům pesticidů a tím umožňují nasadit větší dávky, které spolehlivě zničí škůdce
Bezpečnostní opatření:
Při práci s přípravkem je nutné používat schválené ochranné pomůcky jako: protichemický ochranný oděv z tkaného textilního materiálu dle (ČSN EN 368 a ČSN EN 369), uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít de (ČSN EN 166), obličejovou masku s filtrem proti pevným částicím dle (ČSN EN 136 a ČSN EN 143), čepici se štítkem nebo klobouk, gumové rukavice dle (ČSN EN 374-1), gumové boty dle (ČSN EN 346). Při ředění přípravku je nutno užít zástěru z PVC. Postřik je možno aplikovat pouze za bezvětří, nebo mírného vánku a to v takovém případě, že bude aplikován ve směru po větru od pracovníka.
Příznaky intoxikace:
Bolesti hlavy, pocit nevolnosti, slabost a závratě, bolesti břicha, nucení na zvracení a samotné zvracení, dýchavičnost, zvýšené pocení a zúžení zorniček.
První pomoc:
- při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, postiženému zabránit v pohybu, zajistit klid a nenechat prochladnout. Podat ihned dvě tablety atropinu po 0,5 mg a za 30 minut další jednu tabletu.
- při požití podat postiženému 0,5 litru vlažné vody s deseti tabletami medicinálního uhlí, jehož antidotní účinek je založen na jeho schopnosti vázat velké množství toxické látky a zabránit tak její další absorpci. Pokud je postižený při vědomí pokusit se vyvolat zvracení, které vyvoláme mechanickým podrážděním kořene jazyka, nebo podáním látky vyvolávající zvracení např. apomorfin..
- při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv, zasažená místa důkladně omýt mýdlem a vodou.
- při zasažení očí tyto okamžitě důkladně vypláchnout dostatečným množstvím čisté pitné vody po dobu cca. 15-ti minut.
- při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických splodin.
Postiženému nesmí být podány oximy jako např. prolidoxim HCI, alkohol, tuk a mléko, jestliže je postižený v křeči nebo v bezvědomí nesmí se vyvolávat zvracení. Postiženému je nutno zajistit lékařské ošetření a lékaři sdělit informace o přípravku se kterým postižený pracoval.
Zdravotní rizika mohou být velká především u kojenců a malých dětí, z tohoto důvodu je obsah těchto pesticidů ve složkách životního prostředí a potravinách sledován. Pro detekci karbofuranu je využívána imunochromatografická metoda založená na principu papírové imunochomatografii, kdy pro stanovení heptenů se používá nepřímý kompetitivní formát. Na nitrocelulosovou menbránu se aplikuj vzorek spolu s primární protilátkou a sekundární protilátkou značenou koloidním uhlíkem. Dané složky vzlínají díky kapilárním silám k testované zóně, kde se váží na imobilizovaný konjugát protein-karbofuradan. Výhodou této metody je rychlost, snadné využití a nízká cena.
Závěr:
Čistý karbofuran je zákonem číslo 157/1998 Sb., o chemických látkách klasifikován jako vysoce toxický a nebezpečný životnímu prostředí. Přípravek Furadan 5G, který obsahuje 5% karbofuranu je v posledních letech zneužíván a to k otravám volně žijících živočichů po celé České republice. V roce 2005 bylo prokázáno dvanáct otrav především ptáků. V roce 2006 ve státním veterinárním ústavu v Praze a Jihlavě prokázali otravu u 41 zvířat mezi kterými byli Orel mořský, Pochop rákosnický, Káně lesní, Straka obecná, Vydra, ale taktéž psi, lišky, tchoři, kuny a hranostaji. Danou látkou bylo otráveno v roce 2006 dále 7 kusů orla mořského, 4ks káňat u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, 3 kusy vydry na Pelhřimovsku. Z kraje letošního roku došlo v Kaplici na Českokrumlovsku k otrávení osmi kusů Lišky obecné. Daným případem se v současné době zabývá Policie ČR ve spolupráci s životním prostředím a Krajskou veterinární správou, kdy bych chtěl poděkovat MVDr. Františku Koubovi jakožto řediteli KVS České Budějovice a MVDr. Kozojedové, která provedla rozbor jater a žaludku uhynulé lišky, kdy jako příčinou otravy byl stanoven Karbofuran.
Literatura:
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů, 1998 č.54
Vyhláška 232 ze dne 20. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se klasifikace, balení a označení nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanový postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků
Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Sbírka zákonů,1992, č.50, s 1284-1290
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Sbírka zákonů,1961, č.65,s.465-512
Věstník Státní rostlinolékařské správy č. 1/2007 E – Speciální část, s.75
http://www.toxicology.emtrading.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=69
http://www.agrokrom.cz/texty/bezp_listy/Furadan_5_G.pdf
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/455167-karbofuran
http://portal.orgchem.cz/Members/kotora/files/12.Aminy.pdf
http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/dance/vypis957.html
http://www.vscht.cz/obsah/fakulty/fpbt/studium/svk/Sbornik2006.pdf
 
 
  Přihlásit se
Přezdívka

Heslo

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.

  Související odkazy
· Více o tématu Aplikovaná radiobiologie a toxikologie
· Další články od autora prof. Patocka


Nejčtenější článek na téma Aplikovaná radiobiologie a toxikologie:
Belladonnové alkaloidy: atropin a skopolamin


  Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.47
Účastníků: 17

Velmi dobré

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné


  Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 Poslat článek Poslat článek

Související témata

Aplikovaná radiobiologie a toxikologie

Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE, modified by Prof. Patočka. Všechna práva vyhrazena.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.03 sekund

Hosting: SpeedWeb.cz

Administrace